Toelichting

Om een horoscoop te kunnen berekenen dient men te beschikken over de juiste coŲrdinaten van de geboorteplaats. Door astrologen in Nederland wordt daarvoor vaak het Astrologisch Plaatsnamenboek van Jack F. Chandu gebruikt, een publicatie uit de jaren zestig. Ook is het Astrologisch Plaatsnamenboek voor Nederland in gebruik, samengesteld door drs. Roland Hepp en Albert Vermist. De laatste druk van dit boek verscheen in 1996. Zowel in het boek van Chandu als van Hepp en Vermist staat een behoorlijk aantal plaatsnamen in Nederland vermeld, respectievelijk rond de 2000 en de 2600, samen met hun noorderbreedte en oosterlengte.

In de uitgave van Hepp en Vermist is achter de plaatsnamen ook de naam van de gemeente vermeld waartoe die plaats bestuurlijk behoort. Inmiddels zijn er vele gemeentelijke herindelingen geweest, zodat de aanduiding van de naam van de gemeente achter een bepaalde plaats vaak niet meer correct is. Een juiste opgave is van belang om de adressen van het gemeentehuis te kunnen achterhalen, waar inlichtingen gevraagd kunnen worden over het verkrijgen van een afschrift van een geboorte-akte. In deze geboorte-aktes staat immers het geboorte-uur vermeld, iets wat in ons land al sedert 1811 wettelijk verplicht is. KopieŽn van een geboorte-akte zijn overigens wel gemakkelijk voor direct belanghebbenden verkrijgbaar, maar moeilijk voor derden. Dit heeft te maken met de sinds enkele jaren bestaande strenge privacy-wetgeving in Nederland.

ARIES Astro-Services heeft gemeend dat aan een verbeterd en uitgebreid Plaatsnamenboek voor Astrologen behoefte is, maar dan in digitale vorm. Bij het raadplegen van dit bestand, dat 7162 plaatsnamen bevat, is het volgende van belang:

 1. Achtereenvolgens worden vermeld: plaatsnaam, provincienaam, gemeentenaam en coŲrdinaten. Bij het sorteren van de plaatsnamen spelen spaties, apostrofs en verbindingsstreepjes mee. Dat betekent dat De Hoek vóór Den Helder komt, en Hijken vóór Hillegom. Dit geldt ook voor voorvoegsels: namen als 's-Gravenhage en 't Harde staan vanwege de apostrof bovenaan de lijst en niet onder de G en de H. De letter ij wordt beschouwd als 'i', gevolgd door een 'j'.
 2. Tussengevoegd zijn de namen van gemeenten die niet als plaatsnaam voorkomen, met vermelding in welke plaats in die gemeente het gemeentehuis (secretarie) staat. Dat geldt ook voor plaatsnamen die wel als gemeentenaam voorkomen, maar waar het raadhuis in een plaats elders in die gemeente staat. Adres en telefoonnummer zijn dan gemakkelijk te achterhalen via de telefoongids.
 3. De gebruikte afkortingen voor de provincienamen zijn: FR Friesland, GR Groningen, DR Drenthe, OV Overijssel, FL Flevoland, NH Noord-Holland, ZH Zuid-Holland, UT Utrecht, GE Gelderland, ZE Zeeland, NB Noord-Brabant, LI Limburg.
 4. Bij de spelling van plaatsnamen en gemeentenamen is VUGA's Alfabetische Plaatsnamengids van Nederland (uitg. 1998) als uitgangspunt aangehouden.
 5. Bij de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn als subgroep ook van een aantal stadsdelen de coŲrdinaten vermeld. Vaak betreft het hier voorheen zelfstandige dorpjes, die bij stadsuitbreiding deel van de betreffende gemeente gingen uitmaken. Het kan echter ook gaan om een meer recent tot stand gekomen nieuwbouwwijk.
 6. Ook elders - maar dan opgenomen in de gebruikelijke alfabetische volgorde - zijn soms de coŲrdinaten van een stadsdeel of woonwijk vermeld. In al deze gevallen is een * achter de naam van de niet (meer) zelfstandige dorpjes of buurtschappen opgenomen.
 7. De naamgeving van woonplaatsen in Friesland is nogal complex. In deze provincie bestaat een bijzondere situatie, omdat het Fries (sinds 1956) officieel als tweede rijkstaal erkend is. Bijna alle gemeenten in Friesland vermelden met name op de plaatsnaamborden zowel de Nederlandse als de Friese vorm van de woonplaats. Van die gemeenten zijn er sommige, die officieel alleen een Friestalige naam hebben: Gaasterl‚n-Sleat, Littenseradiel, Nijefurd, Skarsterl‚n, WŻnseradiel en Wymbritseradiel. Hierbij horen ook de gemeenten Boarnsterhim, Ferwerderadiel en Tytsjerksteradiel, die bovendien alleen nog maar Friestalige plaatsnamen kennen: de Nederlandse vorm wordt daar in het officiŽle verkeer niet meer gebruikt.
  In het ARIES-bestand is echter de vanouds gebruikelijke Nederlandse vorm aangehouden, omdat aangenomen is dat die bij de gebruikers van dit boek het beste bekend is. Wel is steeds tussen haakjes achter alle plaatsnamen de Friese vorm opgenomen. Soms valt de Nederlandse vorm samen met de Friese vorm, soms is vanoudsher de Friese vorm ook in het Nederlands gangbaar geworden. Voor de spelling van de Friese namen is onder meer gebruik gemaakt van de bovenvermelde VUGA gids 1998 en van de Standertlist, een uitgave van de Ried fan de Fryske Beweging (Leeuwarden/Ljouwert 1997). In deze lijst is de officiŽle spelling opgenomen van alle plaatsen in Friesland die dorps- of stadsstatus bezitten.
 8. Vanwege de sortering van plaatsnamen is bij enkele een diakritisch teken vervallen. Plaatsen als Crèvecoeur, Höchte, Höfke en Höfte zijn opgenomen als Crevecoeur, Hochte, Hofke en Hofte.
 9. Voor noorderbreedte en oosterlengte zijn diverse boeken en atlassen gebruikt. Deze coŲrdinaten zijn via een omrekeningsformule gecheckt aan de hand van het register van de Robas Atlas van Nederland (Robas BV Weesp 1996) en het register van de Compact Provincie Atlas, een uitgave in 11 delen van Atlasproducties (Wolters-Noordhoff, Groningen). Beide registers werken met lijnen die afstanden in kilometers aangeven, een werkwijze gebaseerd op het Systeem van de Rijksdriehoekmeting.
 10. Vermelding van het aantal minuten tijdverschil dat de vermelde lengtegraad oplevert in vergelijking met de 0-meridiaan van Greenwich is weggelaten. Nu bijna ieder astroloog een computer gebruikt voor horoscoopberekening lijkt een dergelijke vermelding van de werkelijke plaatselijke tijd (WPT) niet meer nodig.

Aan de samenstelling van dit bestand is de grootst mogelijke zorg besteed. Mocht de lezer hier en daar toch nog een onnauwkeurigheid tegenkomen, dan zien we zijn opmerkingen hierover graag tegemoet!


Sluit venster / Terug naar Varia

Pagina bijgewerkt op 28-01-2005
Opmerkingen of niet werkende link: webmaster@ariesastro.nl